Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Profesjonalna opieka
medyczna w Twoim domu

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2021 r.

Informacja o ochronie prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie firmą DOM Medica. Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobie i rodzajach zbieranych przez nas danych osobowych oraz wyjaśnić metody ich wykorzystywania.

Zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie zbieramy Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, mogą jednak w trakcie takiej wizyty zostać zapisane cookies (więcej w Polityka cookies). Udostępnienie danych osobowych nie jest też potrzebne dla prawidłowego korzystania z naszej strony internetowej.

Jednakże w przypadku:

  1. Gdybyście chcieli Państwo nawiązać z nami kontakt za pośrednictwem formularzy udostępnionych na naszej stronie internetowej, niezbędne będzie udostępnienie nam danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz miasta. Dane te przetwarzali będziemy wyłącznie w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Dane te przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i przetwarzane są do chwili zakończenia kontaktu związanego z Państwa pytaniem lub do chwili cofnięcia tej zgody.
  2. Gdybyście chcieli Państwo dokonać rejestracji on-line do Poradni Żywieniowej, niezbędne będzie udostępnienie nam danych osobowych w postaci imienia i nazwiska pacjenta, PESELu pacjenta, telefonu kontaktowego, adresu email do kontaktu, adresu zamieszkania pacjenta oraz skanu skierowania (w przypadku rejestracji na podstawie skierowania w formie papierowej) lub kodu skierowania (w przypadku skierowania elektronicznego). Dane te przetwarzali będziemy w celu dokonania rejestracji i prawidłowego przeprowadzenia wizyty w Poradni Żywieniowej. Dane te przetwarzane są – ze względu na obowiązujące przepisy prawa – przez okres 20 lat.

Wnioski, zapytania i skargi

W każdej chwili możecie Państwo zwrócić się o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, w tym, między innymi, ich pochodzenia, odbiorców i celów przetwarzania. Ponadto możecie Państwo zwrócić się o informacje dotyczące dostępu do swoich danych, uzyskać ich kopię, zlecić korektę albo zażądać usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że ich przechowywanie nie jest wymagane przez inne przepisy. Macie Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do naszej spółki, w takim przypadku niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie skargi i zbadamy każdą, która dotyczy naszego sposobu zarządzania danymi osobowymi. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody lub żądania usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym czasie. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Macie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii dostępu lub korekty danych osobowych prosimy o kontakt z nami (na adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@fresenius-kabi.com, kierując wiadomość, zawierającą w tytule słowa “dane osobowe”).

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się w sprawie wszelkich żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych:

Inspektor ochrony danych - Pierre Kaufmann
Fresenius Kabi
Data Protection Officer
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Niemcy
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Administratorem danych osobowych jest Dom Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 134, 02–305 Warszawa, KRS: 390756.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla partnerów biznesowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów


Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych